Trigger

Polityka prywatności oraz RODO

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych Wszelkie informacje wysyłane do DARGAZ za pomocą strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.) będą chronione przez firmę DARGAZ i wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie do kontaktu z klientem. 

 2. Przepisy antyspamowe Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTA

Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego

 DARGAZ Dariusz Smuniewski Krystyna Smuniewska   Sp. Jawna, Będącego  osobą fizyczną

 Administratorem danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 DARGAZ Dariusz Smuniewski Krystyna Smuniewska   Sp. Jawna

z siedzibą ul. Węgrowska 12; 08-300 Sokołów Podlaski, dalej  zwany „ADO”.

Dane osobowe będą  przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów pędnych i smarów, a ponadto usług mechaniki samochodowej.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, a ponadto podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów pędnych i smarów, a ponadto usług mechaniki samochodowej, oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z realizacją ww. umowy i wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Ma [Pani/Pan] prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez ADO:

 1. imiona i nazwisko;
 2. adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
 3. numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizacji umowy sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów pędnych i smarów, a ponadto usług mechaniki samochodowej.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).